Kos Pharmacies on Appstore
Chatzipetrou Eleni
Koritsas 2, Kos
Tel.: 2242021702